Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummi

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kirkkonummi01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kirkkonummi01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 02.05.2017/Pykälä 158

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 158

02.05.2017

 

Hyvinvointikeskushankkeen eteneminen (kv)

 

510/10.03.02.02/2011

 

Kunnanhallitus 02.05.2017 § 158

Kunnanvaltuusto päätti 06.02.2017 § 3, että talousarvion 2017 investointiosan talonrakennushankkeen "Kirkkonummen hyvinvointikeskus, Jokiniitty" kokonaissuunnittelun kilpailutus käynnistetään välittömästi hankkeelle varatuista määrärahoista. Valtuuston hyväksyi myös toivomusponnen, jonka mukaan suunnittelussa pyritään joustavuuteen ja otetaan huomioon tulojen muunneltavuus niin, että mahdollistetaan usean eri toimijan toimiminen rakennuksessa, kuten myös mahdollinen käyttötarkoituksen muutos. Lisäksi valtuusto päätti, että yhtiön perustamisen valmistelu hankkeen toteutusta varten käynnistetään ja perustamispäätös yhtiön perustamiseen liittyvine toimineen valmistellaan erikseen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi viimeistään huhtikuussa. Perustamispäätöksen yhteydessä käsitellään yhtiön perustamisen liittyvät toimet kuten yhtiöjärjestys, pääomatarpeen määrittely sekä hyvinvointikeskuksen rahoitusmallin valinta. Rahoitusmallin tulee mahdollistaa kiinteistön omistuksen uudelleen järjestely maakunnan alkuvaiheen vuokrasopimusten päättyessä (2021 loppuun mennessä). Yhtiö kilpailuttaa rahoitusratkaisun perustamisen jälkeen.

Valtuuston päätöksen 06.02.2017 § 3 jälkeen hyvinvointikeskuksen kokonaissuunnittelu on kilpailutettu ja suunnittelu alkaa valintapäätöksen jälkeen. Hankkeen rahoitus- ja toteuttamistavan valmistelua on jatkettu ja arvioitu tarkemmin eri vaihtoehtoja. Valmistelussa todettiin, että sote-lainsäädäntö omaisuusjärjestelyiden osalta (laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (548/2016), laki maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta) sekä EU:n valtiontukisäännökset asettavat tiettyjä rajoituksia hankkeen toteuttamiselle ja vaikeuttavat käytännössä hankkeen rahoitus- ja toteutusratkaisuja. Asianajotoimisto Castrén & Snellman on selvittänyt kunnan toimeksiannosta tarkemmin hyvinvointikeskuksen toteutus- ja rahoitusratkaisuja sote-lainsäädännön raameissa.

 

Sote-lainsäädännön mukaan maakunta vuokraa kunnalta kunnan omistamat sote-käytössä olevan kiinteistöt alkuvaiheessa 3+1 vuoden vuokrasopimuksella eli vuoden 2021+optiovuosi loppuun saakka. Jos kunta ei omista sote-toimitiloja, vaan vuokraa toimitilat, siirretään toimitilojen vuokrasopimukset maakunnalle 1.1.2019 lukien. Poikkeuksena ovat sopimukset, joissa kunta on sitoutunut lunastamaan kyseisen tilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä. Nämä sopimukset siirtyvät ainoastaan, jos maakunta ja kunta siitä sopivat. Tällaisia lunastusehtoja voi olla muun muassa kiinteistöleasing- ja elinkaarisopimuksissa. Maakunnan toiminnan käynnistyessä Kirkkonummen hyvinvointikeskus on vasta rakenteilla, eikä tällaiseen tilanteeseen ole laeissa otettu kantaa. Lisäksi lainsäädäntö edellyttää, että ennen maakunnan toiminnan käynnistymistä solmittaviin soten käyttöön vuokrattavien tilojen vuokrasopimuksiin sisällytetään irtisanomisehto, jonka mukaan maakunnalla on oikeus irtisanoa vuokrasopimus vuoden 2019 aikana päättymään 12 kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Em. rajoitteet on huomioitava, mikäli hyvinvointihanke toteutetaan kiinteistöleasingilla tai sijoittajatahon rakennuttamana ja rahoittamana, koska näissä järjestelyissä lähtökohtana on rakennettavista tiloista tehtävä pitkäaikainen vuokrasopimus. Lisäksi järjestelyissä on huomioitava ns. valtiontukisäädökset tilanteessa, jossa kunta vuokraisi tilan taloudellista toimintaa harjoittavalle yritykselle tai jos kunta antaisi takauksen taloudellista toimintaa harjoittavan yrityksen vastuista.

 

Esitys toteutustavasta:

 

Vaihtoehtoina on arvioitu hankkeen toteutusta suoraan kunnan tai kunnan omistaman kiinteistöyhtiön taseeseen, hankkeen toteutus kiinteistöleasing-ratkaisuna ja hankkeen toteutus yhteistyönä sijoittajatahon kanssa.

 

Selvitysten perusteella esitetään, että hankkeeseen kilpailutetaan sijoittajataho, joka rakennuttaa rakennuksen ja huolehtii rahoituksesta. Kunta vuokraa rakennuksen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, joka siirtyy/siirretään maakunnalle. Kilpailutusperusteet ja vuokrasopimuksen sisältö tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi erikseen

 

Kunta ei tässä vaiheessa perusta omaa kiinteistöyhtiötä. Hankkeen suunnittelu käynnistyy, kun suunnittelijan valintapäätös saa lainvoiman. L1-tason suunnitelmien (hankkeesta laadittavien ensimmäisten luonnossuunnitelmien) valmistuttua vuoden 2017 aikana kunta kilpailuttaa julkisena hankintana sijoittajatahon. Hankkeen suunnittelu viedään loppuun sijoittajan kanssa yhteistyössä. Kunta myy suunnitelmat ja vuokraa hyvinvointikeskuksen tontin sijoittajalle tai tämän perustamalle kiinteistöyhtiölle. Kunta ja sijoittaja/ Koy allekirjoittavat vuokrasopimuksen, jolla kunta vuokraa rakennuksen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Sijoittaja rakentaa kiinteistölle suunnitelmien mukaisen monikäyttörakennuksen. Vuokasopimus siirtyy maakunnalle, kun maakunta aloittaa toimintansa.

 

Mikäli hyvinvointikeskushankkeelle halutaan ulkopuolinen sijoittaja järkevällä vuokratasolla, tulee kunnan sitoutua vuokraamaan kohde tarvittaessa muuhun kuin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan, mikäli maakunta irtisanoo sopimuksen. Maakunta voi rajoituslain (548/2016) perusteella irtisanoa vuokrasopimuksen vuoden 2019 aikana 12 kk irtisanomisajalla. Tällöin hyvinvointikeskus on vasta rakenteilla, eikä kunnan vuokranmaksuvelvollisuus ole vielä alkanut. Maakunnalla on oikeus irtisanoa sille siirretty vuokrasopimus, ennen kuin rakennushanke on valmistunut. Jos kyse olisi kunnan omistamista tiloista, voisi vuokrasopimus maakunnan kanssa päättyä 31.12.2021 (+ optiovuosi) jälkeen eli hyvin pian rakennuksen valmistumisen jälkeen. Tästä syystä rakennuksen monikäyttöisyys on erityisen tärkeää suunnittelussa ja rakentamisessa. On mahdollista sopia myös kunnan lunastusoikeudesta.

 

Esitetyn toteuttamistavan etuna on, että maakunnan toiminnan käynnistyttyä rakennus ei ole kunnan omistuksessa eikä kunta jää välivuokraajan roolin (olettaen, että maakunta pysyy kohteen vuokralaisena). Järjestely sitoo tavanomaista toteuttamistapaa vähemmän kunnan henkilöstöresursseja. Järjestely on riskienhallinnan kannalta joustava tilanteessa, että maakunta irtisanoo vuokrasopimuksen. Ammattimaisella kiinteistösijoittajalla on todennäköisesti kuntaa luontevammat mahdollisuudet hakea kohteeseen toinen vuokralainen.

 

Hankesuunnitelmassa esitetyt toiminnot tarkistetaan L1-tason suunnittelussa. Sopimus sijoittajatahon kanssa tehdään siten, että hanke toteutetaan suunnitelmien mukaisesti ja että kunnan vaikutusmahdollisuudet hankkeen talouteen ja laatuun varmistetaan. Kunta määrittää/päättää rakennukseen sijoitettavat toiminnot sekä ratkaisut ja laatutason niiden toteuttamiselle. Kunnan hankeryhmä valvoo toteutusta hankeohjeen mukaisesti.

 

Tavoitteena on, että maakunta osallistuisi järjestäydyttyään hankkeen toteutukseen.

 

 

valmistelijat: vt. yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen, rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä, kunnanlakimies Tanja Mansikka, talousjohtaja Juha Hörkkö

 

Asianajotoimisto Castrén & Snellman esittelee suunniteltua sotelainsäädäntöä ja sen vaikutuksia hyvinvointikeskushankkeeseen kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Oheismateriaali:

- Asianajotoimisto Castrén & Snellman, PowerPoint -esitys (näkyy ainoastaan extranetissä)

 

Ehdotus

Kunnanjohtaja:

 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

 

1

kunta kilpailuttaa sijoittajakumppanin hyvinvointikeskushankkeeseen julkisena hankintana. Suunnittelu toteutetaan loppuun valitun sijoittajan kanssa ja jolle kunta luovuttaa tehdyt suunnitelmat korvausta vastaan. Sijoittaja toteuttaa suunnitelmien mukaisen monikäyttörakennuksen, jonka kunta vuokraa.

 

2

kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen

 

2.1.

tekemään päätökset sijoittajan kilpailutusperusteista, sijoittajan valinnasta sekä sijoittajan kanssa tehtävän sopimuksen sisällöstä ja

 

2.2.

vuokraamaan hyvinvointikeskuksen tontin (Kyrkvallan ja Jokiniityn asemakaavan korttelin 413 tontti 4) sijoittajakumppanille tai tämän perustamalle yhtiölle markkinaehtoisella vuokralla kunnan tavanomaisin vuokraehdoin.

 

Käsittely

Perusturvajohtaja Liisa Ståhle, yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen, rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä ja kunnanlakimies Tanja Mansikka sekä Castren & Snellmanin edustajat Anna Kuusniemi-Laine ja Matti Lajunen olivat kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan ja poistuivat kokouksesta käsittelyn jälkeen.

 

Antti Kilappa poistui kokouksesta käsittelyn aikana klo 18:45.

Päätös

Kunnanhallitus:

 

Ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhakuohje

ei muutoksenhakua

 

_____


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa