Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummi

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kirkkonummi01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kirkkonummi01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhdyskuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 20.04.2017/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Yhdyskuntatekniikan lautakunta

§ 23

20.04.2017

 

Masalanportin asemakaava (hanke 33111), asemakaavaluonnoksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti

 

357/10.02.03/2016

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.04.2017 § 23

Hankkeen käynnistyminen

Asemakaavan muutos koskee Masalan keskustan asemakaavoja (kortteli 2034 ja siihen liittyvät katu-, tie-, rautatie-, lähivirkistys-, suojaviher-, luonnonsuojelu- ja vesialueet), Sundet II:n asemakaavaa (tiealue) ja Kartanonrannan asemakaavaa (tiealue). Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 2034 ja 2064-2066 sekä niihin rajautuvat katu-, tie-, puisto-, lähi-virkistys-, suojaviher- ja luonnonsuojelualueet.

 

Masalanportin asemakaava sisältyy Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan 2017-2021. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa vanhusten hoivakodin ja palveluasuntojen sekä kerrostaloasuntojen rakentaminen hyvän joukkoliikenteen palvelutason alueelle. Hankkeen tavoitteena on myös osoittaa tila paloasemalle Sundsbergintien eteläpuoliselle alueelle sekä mahdollistaa Kehä III:n ja Sundsbergintien eritasoliittymän parannustoimenpiteet Kehä III:n aluevaraussuunnitelman mukaisesti.

 

Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut alueen yhdeltä maanomistajalta, Fastighets Ab Implementiltä, jonka kaavakonsulttina on toiminut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

 

Asemakaava on tullut vireille 17.6.2016. Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 19.5.2016 (§ 39) ja sitä on tarkistettu suunnittelualueen, lähtötietoaineiston ja aikataulun osalta yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätöksellä 16.2.2017 (§ 18).

 

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Masalassa rantaradan, Kehä III:n ja Sundsbergintien muodostamassa liikenteellisessä solmukohdassa. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 26 ha, joka on pääosin yksityisessä omistuksessa. Merkittävimmät maanomistajat ovat Fastighets Ab Implementin lisäksi Kirkkonummen kunta, Suomen valtio ja Rolate Oy.

 

Suunnittelualueella toimii tällä hetkellä metallialan yrityksiä, koiraurheilupalveluita tarjoava agilitykeskus sekä polttoaineen kylmäasema. Alueella on vain yksi asukas (tilanne maaliskuussa 2017). Suunnittelualue kuuluu kunnallistekniikan piiriin. Lähimmät palvelut sijaitsevat radan länsipuolella Masalantien lähiympäristössä sekä Kartanonrannan asuinalueella.

 

Suunnittelutilanne

Suunnittelualue on osoitettu Uudenmaan maakuntakaavassa keskustatoimintojen alueeksi ja lähiympäristö tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi. Kirkkonummen yleiskaavassa 2020 suunnittelualue on merkitty yritystoiminnan alueeksi (PT), joka varataan yksityisille palveluille, hallinnolle ja muulle yritystoiminnalle. Vireillä olevassa Masalan osayleiskaavassa tarkastellaan kuitenkin uudelleen myös Masalanportin maankäyttöä mm. Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan 2040 pohjalta. Siinä suunnittelualue kuuluu rantaradan vyöhykkeeseen, jossa asemanseutujen voimakasta kehittämistä ja tiivistämistä jatketaan uudisrakentamisella ja jonne luodaan toiminnoiltaan sekoittuneita keskuksia. Masalan ja Luoman osayleiskaavoitusta varten laaditussa Masalan ja Luoman kehityskuvassa 2040 suunnittelualue kuuluu Masalan keskustaan.

 

Suunnittelualueella on voimassa kuusi asemakaavaa tai asemakaavan muutosta, joista puolet on tullut lainvoimaiseksi 1980-luvulla ja puolet 2000-luvulta (lähinnä tiealueen osalta). Näistä merkittävin on Masalan keskustan asemakaavan muutos. Siinä suunnittelualueelle on osoitettu liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (KTY-3 ja KTY-4).

 

Laaditut selvitykset

Kaavoituksen tueksi on laadittu seuraavat selvitykset:

- Masalan meluselvitys, FCG Oy, 2014 ja 2016

- Masalan ja Luoman alueen luontoselvitys, Enviro Oy, 2015

- Masalanportin luontoselvitys, FCG Oy, 2016-2017

- Masalanportin liikenneselvitys, kiertoliittymien toimivuustarkastelu, FCG Oy, 2016

- Masalanportin tärinäselvitys, FCG Oy, 2017 (täydentyy ehdotusvaiheessa)

- Masalanportin ilmanlaatua koskeva selvitys, FCG Oy, 2016

- Masalanportin pilaantuneiden maa-alueiden selvitys, FCG Oy, 2016, sisältäen paloaseman alueen pohjatutkimuskairaukset.

 

Kaavoituksen aikana ovat lisäksi valmistuneet seuraavat selvitykset, jotka koskevat suunnittelualuetta:

- Kantatien 50 (Kehä III) aluevaraussuunnitelma, Destia Oy, 2016

- Kantatien 50 (Kehä III) aluevaraussuunnitelman meluselvitys, Destia Oy, 2016

- Kirkkonummen kunnan hulevesimalli, FCG Oy, 2016.

 

Suunnittelualueelle on tehty näiden selvitysten perusteella vuoden 2017 aikana tarkastelu Salmitien uuden linjauksen edellyttämistä rakenteista Kehä III:n reunassa sekä alustava hulevesien hallinnan tarkastelu. Kyseisiä tarkasteluja täydennetään kaavaehdotusvaiheessa käynnistettävässä kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa.

 

Kaavan sisältö

Asemakaavassa osoitetaan tilavaraus noin 3000 k-m2:n suuruiselle vanhusten palvelutalolle sekä 2000 k-m2 käsittäville vanhusten palveluasunnoille (P) Salmitien, Sundsbergintien ja radan rajaamalle alueelle. Vanhusten palvelutalon ympärille on osoitettu myös tavanomaista asuinrakentamista (AK) yhteensä noin 16400 k-m2. Näin muodostuvan korttelin sisälle on merkitty asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue leikki- ja oleskelualuetta varten (AH) vanhusten palvelutalon viereen. Kerrostalotonttien pysäköintipaikat (LPA) on osoitettu keskitetysti korttelin länsi- ja itäreunalle, jossa niiden autosuojat (a) toimivat myös asuntojen melusuojauksena rakentamisen vaiheistuksessa.

 

Asemakaavassa osoitetaan lisäksi paloasema Eteläisen Salmitien varteen (P) sekä tilavaraukset Kehä III:n ja Sundsbergintien eritasoliittymän toteuttamiseksi, mitä suojaviheralueet (EV) tukevat. Asemakaava turvaa myös kylmäaseman (LH) toiminnan jatkumisen alueella. Salmitien katulinjaus muuttuu niin, että se ja Eteläinen Salmitie liittyvät Sundsbergintiehen samalla kiertoliittymällä. Myös Sundsbergintien katulinjaus siirtyy Kehä III:n liittymän parantamisen vuoksi. Asemakaavassa varaudutaan lisäksi uuden kaupunkiraiteen tilavarauksiin ja muutoksiin juna-aseman ympäristössä. Kevyen liikenteen Salmitietä suorempi yhteys suunnittelualueelta Masalan juna-asemalle on tarkoitus hoitaa rata-alueen kautta siihen saakka, kunnes suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsevan toimitilatontin (KTY) nykyinen käyttötarkoitus muuttuu. Suunnittelualueen ja Suvimäen yhdistävä kevyen liikenteen silta säilytetään.

 

Myös Sundetin luonnonsuojelualue (SL) säilyy asemakaavassa ennallaan. Vesialue (w) on merkitty aiemmasta poiketen ainoastaan sen osa-alueeksi. Sundetiin laskevan ojan ympäristön merkitseminen lähivirkistysalueeksi (VL) Sundsbergintien pohjoispuolella kompensoi osaltaan paloaseman tieltä väistyvää viheraluetta.

 

Kaavan vaikutukset

Asemakaava tiivistää ja täydentää yhdyskuntarakennetta sekä edistää joukkoliikenteen käyttöä, pyöräilyä ja jalankulkua, mikä hillitsee ilmastonmuutosta asumisen ja liikenteen hiilijalanjäljen osalta. Tätä tukee myös mahdollisuus toteuttaa rakennusten lämmitys esim. kaukolämmöllä ja aurinkoenergialla. Asemakaava lisää ja monipuolistaa alueen asunto- ja palvelutarjontaa sekä tuo alueelle noin 500 uutta asukasta ja noin 60-80 uutta työpaikkaa, jotka sijoittuvat hoivakotiin, liiketiloihin kerrostalojen maantasokerroksissa ja paloasemalle.

 

Rakentamisen myötä Masalan keskusta tulee näkyvämmäksi Kehä III:lle, Sundsbergintielle ja rata-alueelle, ja alue siistiytyy uudisrakennusten ja viherrakentamisen myötä samalla, kun asemakaavaratkaisu säästää alueen arvokkaimman luonnonympäristön. Kehä III:n eritasoliittymän parannustoimenpiteitä lukuun ottamatta alueelle suunniteltu maankäyttö ei edellytä merkittävää kunnallisteknistä rakentamista, koska maankäyttö hyödyntää olemassa olevia verkostoja. Alueella on todettu pilaantuneita maa-alueita, jotka kunnostetaan rakentamisen yhteydessä. Rakennusaloilla ei ole sulfidisavimaita.

 

Kaavan toteuttaminen

Tavoitteena on, että asemakaava hyväksytään vuonna 2018. Kaava-alueen katujen ja vesihuollon yleissuunnittelu käynnistetään kaavaprosessin aikana kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen. Kunnallistekniikan rakentamisen aikataulu tarkentuu suunnittelun edetessä. Asunto- ja palvelurakentamiseen tarkoitettujen korttelialueiden rakentaminen voidaan käynnistää, kun alueelle rakennettu kunnallistekniikka sen mahdollistaa ja talonrakennushankkeille on myönnetty rakennusluvat. Mitä todennäköisimmin kunnallistekniikan rakennussuunnittelu tehdään vuonna 2019 ja rakennetaan vuonna 2020, mikä mahdollistaisi talorakentamisen käynnistämisen vuonna 2021.

 

Masalanportin eritasoliittymästä laaditaan tiesuunnitelman muutos sen jälkeen, kun Kehä III:n aluevaraussuunnitelma on hyväksytty Liikennevirastossa. Tiesuunnitelman laatimisen ajankohdasta ei ole varmaa tietoa, mutta kunta pyrkii edistämään sen aloittamista. Niin ikään kunta pyrkii vaikuttamaan, että Masalanportin eritasoliittymä saadaan vireillä olevan Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 2019 (HLJ 2019) hankelistalle. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos arvioi Masalan paloaseman toteutuvan vuosina 2028-2029.

 

 

Sopimukset

Kunta ja kaavoitusaloitteen tehnyt taho ovat sopineet asemakaavan muutoksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista asemakaavan käynnistämissopimuksella, joka on hyväksytty kunnanhallituksessa 21.12.2015 (§ 400). Kaavan hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimusta kunnan sekä kaavoitusaloitteen tehneen maanomistajan välillä.

 

Ennen Salmitien rakentamista uuteen paikkaan kunta sopii suunnittelualueen toisen merkittävän maanomistajan, Rolate Oy:n, kanssa korvauksista. Salmitien siirtäminen tullee ajankohtaiseksi, kun Masalanportin eritasoliittymä rakennetaan. Rolate Oy:n rakennusoikeus säilyy muutettavan asemakaavan mukaisena.

 

 

Valmistelija: Kaisa Kilpeläinen, puh. 040-1269 253,

kaisa.kilpelainen(at)kirkkonummi.fi

 

Asiakirjat:

- Masalanportin asemakaavaluonnos, kaavakartta ja -määräykset

- Masalanportin asemakaavaluonnos, havainnekuva

- Masalanportin asemakaavaluonnos, kaavaselostus

- Masalanportin asemakaavaluonnos, kaavaselostuksen liitteet

 

 

Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää

 

1.

asettaa Masalanportin asemakaavaluonnoksen (piir.nro: 3290) asiakirjoineen MRL:n 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi.

 

2.

pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

 

Kirkkonummen kunta

- rakennusvalvonta

- ympäristönsuojelu

- vesihuoltolaitos

- sivistystoimi

- kulttuuritoimi

- liikuntatoimi

- nuorisotoimi

- kehitysjohtaja

- vanhusneuvosto

- vammaisneuvosto

- nimistötoimikunta

 

Muut viranomaiset

- Uudenmaan liitto

- Uudenmaan ELY-keskus

- Espoon seudun ympäristöterveys

- HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

- HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

- Liikennevirasto

- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

 

 

Yhdistykset ja järjestöt

- Kartanonrannan asukasyhdistys

- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry

- Kirkkonummen yrittäjät ry

- Kyrkslätts Natur och Miljö rf

- Luoman kyläyhdistys ry

- Masalan asukasyhdistys ry

 

Yritykset

- Caruna Espoo Oy

- Fortum Power and Heat Oy

- Elisa Oyj

- TeliaSonera Finland Oyj

- VR-Yhtymä Oy

- VR Track Oy

 

3.

edellyttää, että ennen Kirkkonummen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee kunnan ja alueen yksityisten maanomistajien välillä olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus.

 

 

Käsittely FCG:n arkkitehti Jussi Partanen esitteli hankkeen lautakunnalle.

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Kilpeläinen ja kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi

jatkoivat hankkeen esittelyä lautakunnalle Jussi Partasen poistuttua.

 

Todettiin, että aineistossa on mainittu paloaseman rakennusoikeudeksi

virheellisesti 6650 kerrosneliömetriä. Oikea luku on 1500, joka korjataan

aineistoon teknisenä korjauksena jatkovalmistelussa.

 

Käydyn keskustelun aikana jäsen Pertti Panula ehdotti asian palauttamista

uudelleen valmisteluun ja evästykseksi seuraavaa:

Masalanportin asemakaavaluonnos tulee palauttaa valmisteluun, jossa muutetaan se vastaamaan paremmin voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan merkintöjä. Alue saatiin kaavaohjelmaan kiireisenä sillä perusteella, että yleiskaavan keskustatoimintojen PT-alueelle sijoitettaisiin runsaasti työpaikkoja tuova vanhusten hoivakoti ja palvelutalo, ja mahdollisesti vähän muuta asumista lähinnä omaisten asumista varten.

OAS:n päivityksen yhteydessä ilmeni, että kaavahankkeen todellinen tarkoitus oli muu kuin vahvan työpaikka-alueen perustaminen. Tämähän on hanke, joka ajettiin kiireellisenä ohi kaikkien muiden kaavahankkeiden, koska tähän piti tulla vanhusten hoivakoti ja palvelutalo, ja ehkä vähän muuta asumista lähinnä omaisia ajatellen. Kaavaluonnoksessa on nyt valtaosin ihan normaalia asuinrakentamista siihen soveltumattomalla alueella. Koko rakennusalasta noin 1/4 (5080 km2) vanhusten palveluasumista ja loput yli 16400 km2 normaalia asuinrakentamista.

 

Pohja kaavahankkeen kiirehtimiselle on poissa nyt nähtävässä luonnoksessa, jossa pääpaino on tavanomaisessa asumisessa. Luonnos on selvästi 1) yleiskaavan vastainen ja 2) sotii kuntalaisten ja maanomistajien tasavertaista kohtelua vastaan (hanke meni ohi monien pitkään odottaneiden väärin perustein, ja alueen asukkaiden tulee voida luottaa siihen, että kunta itse noudattaa laatimaansa yleiskaavaa). Lisäksi alue on suojelualueen vieressä.

 

Kaavaluonnos tulee hylätä ja palauttaa valmisteluun ohjeistuksella, että

asuinrakentamista voi olla korkeintaan 3000-4000 km2 vanhusten hoivakodin ja palvelutalon lisäksi. Lisäksi pitää edellyttää, että hoivakoti ja palvelutalo toteutetaan ensin.

 

Jäsen Maija Lounamaa kannatti ehdotusta.

 

Käydyn keskustelun aikana jäsen Pekka Jäppinen ehdotti myös asian palauttamista uudelleen valmisteluun ja evästykseksi seuraavaa:

Kaavaluonnoksen tulisi noudattaa enemmän kunnan ja maanomistajan välistä asemakaavoituksen alkuperäistä käynnistämissopimusta (kh 21.12.2015 § 400) ja pääpaino tulisi olla senioriasumisella.

 

Puheenjohtaja Kati Kettunen, jäsen Maija Lounamaa ja varajäsen Ville Salmela kannattivat ehdotusta.

 

Äänestys

Puheenjohtaja ilmoitti, että tuli äänestää palautukselle annettavasta evästyksestä. Hän ehdotti seuraavaa äänestysjärjestystä, joka hyväksyttiin: ne jotka kannattavat jäsen Pertti Panulan ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat jäsen Pekka Jäppisen ehdotusta, äänestävät EI.

 

Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Panula ja Lounamaa) ja 7 EI-ääntä (Kettunen, Männikkö, Salmela, Jäppinen, Hagelberg, Strandberg, Uimonen).

 

Äänestystulokseen viitaten, puheenjohtaja totesi, että lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun ja antaa evästykseksi jäsen Pekka Jäppisen ehdotuksen.

 

 

Päätös

Keskustelun jälkeen asia päätetiin palauttaa uuteen valmisteluun yksimielisesti ja antaa evästys jatkovalmisteluun.

Äänestyksen jälkeen evästykseksi annettiin jäsen Pekka Jäppisen ehdotus:

Kaavaluonnoksen tulisi noudattaa enemmän kunnan ja maanomistajan välistä asemakaavoituksen alkuperäistä käynnistämissopimusta (kh 21.12.2015 § 400) ja pääpaino tulisi olla senioriasumisella.

 

Teknisenä korjauksena paloaseman rakennusoikeus korjataan aineistoon 1500 kerrosneliömetriksi jatkovalmistelussa.

 

 

Tiedoksi kaavoitusyksikkö

 

 

Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto

 

 

_____


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa